Návštěvní řád 2023

národní kulturní památka státní hrad Buchlov

Výňatek z návštěvního řádu státního hradu Buchlov (dále jen "objekt"):

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, který tvoří budovy, nádvoří, komunikace, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“).
Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád
a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.
Areál se podle přístupnosti dělí na tři části: 

a) části objektu veřejnosti přístupné po zaplacení vstupného (areál)
b) části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného, tzv. „prohlídkové okruhy“
c) části objektu veřejnosti nepřístupné

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvních dnech otevřena od 9.00 hodin.
  Pokladna se uzavírá dle provozní doby návštěvního dne po prodeji poslední prohlídky
  Polední přestávka je v době od 12.00 do 12.30 hodin (tuto dobu může správa hradu upravit dle provozní situace).
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách: www.hrad-buchlov.cz
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu.
  Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu je limitována provozními podmínkami objektu
  a bezpečností návštěvníků.
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 8 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 8 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
 6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.
  Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.  
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). 
  U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.
  Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu či sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm.
  V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu veškeré chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. Každý návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vyjadřuje vstupem do tohoto objektu svůj souhlas s tím, že se dobrovolně podrobí veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčká příjezdu Policie ČR  a bude dbát jejích pokynů (případně i souhlas s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel provedenou příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, zahradu i jiný majetek v areálu.
  Zejména je zakázáno:
   
  a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.;
  e) vhazovat cokoli do kašen, studní a cisteren, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek, krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v areálu, stejně jako volně žijící zvěř a ptactvo;
  f) jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky), přičemž jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na vyhrazených místech;
  g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
  h) dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

 10. Vstup se psy a jinými zvířaty do areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je striktně zakázán. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na povolení správy hradu (v případě konání kulturních a společenských akcí se mohou uplatňovat výjimky ze zákazu do volně přístupných prostor konané akce).
 11. V interiérech památkového objektu či v dalších vyznačených prostorách areálu je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Geocaching a s ním spojené aktivity jakož i pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zákaz kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku ze zákazu může správa památkového objektu udělit v souvislosti s vystoupením na kulturní nebo společenské akci.
 2. Fotografování s bleskem je povoleno fotografům svatebního obřadu v době konání svateb
  ve vybraných prostorách po dohodě se správou objektu. 

 

Plné znění platného návštěvního řádu na vyžádání na adrese: buchlov@npu.cz