Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných periodik a další podpůrné vědecké činnosti zahrnující rešerše, analýzy, kontrolu a aktualizaci databází včetně nezbytné organizační práce. Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 sloučením dílčích výzkumných cílů zaměřených na realizaci tištěných výsledků výzkumu NPÚ, podporu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných NPÚ nebo s podílem NPÚ a na podpůrné vědecké činnosti pro vědecké pracovníky NPÚ. Důvodem byl požadavek poskytovatele na větší homogenitu a transparentnost finančních prostředků použitých na realizaci výsledků výzkumu NPÚ. Výzkumný cíl sloučil tyto dříve samostatně řešené výzkumné cíle: Odborné knihy; Podpora recenzovaného periodika Průzkumy památek; Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha; Podpůrná vědecká činnost pro vědecké pracovníky NPÚ a Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae.

2017

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, přípravy a vydávání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která NPÚ vydává nebo se na jejich vydávání podílí – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče. Součástí podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky je tvorba Koncepce vědecké a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu (NPÚ) na období 2018 – 2022, která navazuje na Koncepci vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období 2011 - 2016.

2016

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, příprava a vydání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která vydává nebo se na jejich vydávání podílí NPÚ – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče.

2015

Obsahem cíle je prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ formou podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, příprava a vydání odborných knih a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky. V rámci cíle jsou podporována recenzovaná neimputovaná periodika, která vydává nebo se na jejich vydávání podílí NPÚ – Fontes Nissae, Památky středních Čech, Průzkumy památek, Staletá Praha a Zprávy památkové péče.

Výstupy

Vědeckou činností výzkumné organizace NPÚ je také prezentace vědeckých výstupů. Formu, která je uživatelsky příjemná, hledá NPÚ prostřednictvím vědeckého úkolu s názvem Odborné knihy. Cílem je co nejvěrněji a uživatelsky vstřícně prezentovat data z výzkumu a čtenáři poskytnout graficky přitažlivou formou komplexní závěr.

Periodika

Výsledky

B – Odborná kniha

ADAMCOVÁ, Kateřina a kol. 2015: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji. Praha. ISBN 978-80-7480-046-7.

HAJNÁ, Milena 2016: Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. České Budějovice. ISBN 978-80-87890-17-2.

HAVLICE, Jiří – LAVIČKA, Roman – ČAPEK, Ladislav – FRÖHLICH, Jiří – KRAJÍC, Rudolf – REITINGER, Lukáš 2016: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice. ISBN 978-80-85033-74-8.

KALÁBOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Michal – ŠKRABAL, Zdeněk Jakub – ŠKRABALOVÁ, Eva 2015: Hrad Pernštejn. Kroměříž. ISBN 978-80-87231-24-1.

MENCL, Václav – FLÍDR, Aleš – VÁCHA, Zdeněk – MÍCHALOVÁ, Zdeňka 2016: 5 městských reservací Jihomoravského kraje. Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž (komentované vydání). Brno. ISBN 978-80-87967-06-5.

OURODOVÁ-HRONKOVÁ, Ludmila 2016: The Hamilton Brothers. Aristocratic Hunting Paintings in the 18th Century. České Budějovice. 978-80-85033-73-1.

ZAJONCOVÁ, Jana – HANZLÍK, Jan – HÁJKOVÁ, Lenka 2016: Teplice. Architektura moderní doby. 1860–2000. Ústí nad Labem. 978-80-85036-66-4.

ŽIŽKA, Jan 2016: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách. Praha. ISBN 978-80-86516-85-1.